Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd do Spraw Cudzoziemców zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://cudzoziemcy.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://cudzoziemcy.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 28.03.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Oświadczenie sporządzono dnia 12.01.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Pawlikowska, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@udsc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 721 76 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  przy ul. Koszykowej 16, w którym znajduje się siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jest częściowo przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ze względu na prace remontowo-budowlane wejście do budynku Urzędu znajduje się od strony ulicy Koszykowej i nie zapewnia swobodnego dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. Natomiast barierę w postaci kilku schodów pomogą pokonać wyznaczeni pracownicy.

W budynku znajdują się dwie windy, jednakże winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób słabowidzących jest czasowo wyłączona z użytku. Czynna winda nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję, zostanie przydzielony asystent, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu spraw i opiekę na terenie urzędu.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

W budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 znajduje się punkt obsługi cudzoziemców. Dojazd do urzędu możliwy jest komunikacją miejską – najbliższy przystanek: ul. Kłobucka, autobus linii nr 165.

Wejście główne do urzędu znajduje się z prawej strony, z boku budynku.

Po lewej stronie wejścia do urzędu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, przy drzwiach zawsze obecny jest pracownik ochrony, który  pomoże w ich otwarciu.

Wejście na salę obsługi interesantów oddzielone jest bramką do wykrywania metalu oraz urządzeniem do prześwietlania bagażu. Dodatkowo po prawej stronie od wejścia znajduje się bramka o szerokości umożliwiającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi interesantów z pięcioma stanowiskami obsługi, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Biuro podawcze zlokalizowane jest w okienku nr 2.

Budynek urzędu spełnia standardy miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się. Na parterze znajduję się dwie windy. Drzwi wind są automatyczne, przesuwne. Panel przycisków w kabinach wind znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1,15 m odległości od podłogi.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję, zostanie przydzielony asystent, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu spraw i opiekę na terenie urzędu.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej: (47) 72-176-21.